Melding frå kommuneoverlege Marius Opsahl:

"I lys av økende mutant utbrudd flere steder rundt Telemark og i regioner hvor det kommer mye turister fra til Vinje videreføres forsterkede smittevernstiltak. Jeg vurderer det slik at det er høy sannsynlighet for mutant utbrudd i Vinje den kommende tiden.

Det er foreløpig begrenset dokumentasjon vedrørende smitteoverføring fra vaksinerte personer til uvaksinerte. Ny vurdering blir gjort 15 april.

Alt personell på våre institusjoner/ omsorgsavdelinger skal fortsette å bruke munnbind på jobb daglig. Det er viktig at munnbind og håndhygiene brukes/ utføres riktig.  Håndhygiene skal alltid utføres før kontakt med pasient og etter kontakt.

Det anbefales hyppig trening/repetisjon lokalt på alle avdelinger av basale smittevernsrutiner, Isolat og utstyrsbruk. Leder har ansvar for dette gjennomføres.

Pasienter fra sjukeheim eller andre omsorgsinstitusjoner der alle beboere/ pasienter er vaksinert trenger ikke å bli pålagt karantene på eget rom lengere etter sykehusinnleggelse. På Svingen der ingen av beboerne er vaksinert må disse fortsatt i karantene på eget rom i 5 dager. Alle pasienter uavhengig om de er i karantene på eget rom eller ikke skal testes for Covid-19 på dag 4 etter hjemkomst. Helsepersonell skal fortsatt bruke VISIR, MUNNBIND og UTFØRE HÅNDHYGIENE FØR og ETTER KONTAKT MED disse PASIENTENE. 

Hjemmetjenesten bruker munnbind hos ALLE pasienter og UTFØRER HÅNDHYGIENE FØR og ETTER KONTAKT MED PASIENTEN. Hos pasienter som kommer fra andre kommuner eller nylig har vært innlagt sykehuset skal det brukes VISIR, MUNNBIND og UTFØRER HÅNDHYGIENE FØR og ETTER KONTAKT MED PASIENTEN. 

På legekontoret/ legevakt skal alt helsepersonell bruke munnbind til enhver tid i kontakt med pasienter. Leger og sykepleiere skal bruke munnbind og øyebeskyttelse (visir eller briller ) ved fysisk kontakt eller nærhet under 2 meter til pasient, husk riktig håndhygiene før og etter.

Det anbefales fortsatt at alle pasienter bruker munnbind på legekontoret hvis de ikke er under 12 år eller av medisinske årsaker ikke bør. Alle pasienter som har vært utenfor Vest-Telemark skal bruke munnbind.

Generelt: Ansatte skal ikke oppholde seg nærmere hverandre enn 2 m i mer enn 15 minutter hvis mulig. I vaktskiftemøter skal kun nødvendig personell være tilsted og avstand på 2 m skal kunne opprettholdes. Det samme gjelder i pauserom/ matrom og ved utendørs (røyke) pauser. I garderober skal maks antall og avstand overholdes. Hvis avstand på 2 meter ikke lar seg gjennomføre med kollegaer generelt skal munnbind brukes.

I pauserommet på legekontoret i Åmot er det  kun 4 som kan bruke rommet samtidig.

Helsepersonell som skal oppholde seg (dager) i områder med høy smitte i Norge eller i utlandet skal meddele dette til leder på forhånd. Testing av disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det skal så langt det lar seg gjøre ikke brukes personell på tvers av institusjoner eller avdelinger.
Vikarer som jobber på helseinstitusjoner i andre kommuner bør ikke brukes i institusjoner i Vinje så langt det lar seg gjøre.
Vikarer som også jobber i andre kommuner skal fremlegge negativ Covid-19 PCR test som ikke er eldre en 72 timer.

Hvis helsepersonell har hatt kontakt med en pasient som senere får påvist covid-19, men brukte munnbind og øyebeskyttelse under eksponeringen, kan det i hver enkelt situasjon vurderes om vedkommende helsepersonell ikke defineres som nærkontakt. Dette forutsetter at helsepersonellet i tillegg til å ha benyttet medisinsk munnbind (type II/IIR) og øyebeskyttelse, utførte håndhygiene etter kontakt med pasienten."